Dilluns, 22 Abril 2024

Single Blog Title

This is a single blog caption
3 Abr 2020

Mesures laborals derivades del Covid-19

Benvolgudes i benvolguts,

Com molt bé ja sabeu, s’estan tramitant molts Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). Hi ha dos grans grups: els de causa objectiva i els de força major. En el cas dels de força major, s’ha d’autoritzar per part de l’autoritat laboral en un període de 5 dies. Aquest, es pot tramitar quan hi ha causa directa de pèrdua d’activitat que estigui vinculada directament amb el Covid-19. Quines són aquestes causes?

  • S’ha suspès o cancel·lat l’activitat per l’estat d’alarma. S’ha d’aportar un informe i acreditar i justificar que no es pot fer teletreball, ni venda a domicili, ni e-comerce.
  • No hi hagi subministrament necessari per al desenvolupament del treball, derivat del Covid-19, com per exemple el tancament de fronteres. S’ha d’acreditar aquesta necessitat de subministrament.
  • No hi ha treballadors suficients per culpa de contagis o aïllaments per Covid-19.
  • El sistema productiu no permet mantenir-se obert per qüestions de seguretat dels treballadors (EPIS), assegurar les distàncies de seguretat, etc.
  • Ha de ser durant el període d’estat d’alarma, no posterior. En cas que sigui posterior, l’ERTO serà per causes objectives.

El despatx d’advocats Roca i Junyent comenten que els ERTO també s’autoritzen per silenci administratiu en el cas que no s’hagi autoritzat expressament, després dels dies que disposa el Departament de Treball. S’ha de tenir en compte que s’aplica un règim sancionador: tots aquells expedients de regulació que continguin dades falses o incorreccions, o es realitzi la sol·licitud no essent per causes de força major, s’aplicaran sancions a posteriori i es faran revisions.

Totes aquelles empreses que vulguin presentar un expedient de regulació per causes no contemplades en els punts anteriors, s’han de tramitar com un expedient de regulació per causes ordinàries.

És molt important tenir en compte que l’empresari té la obligació de salvaguardar el treball durant un període de 6 mesos, una vegada es restableixi l’activitat empresarial. Si es fan acomiadaments durant aquest període, hi haurà penalitzacions pendents de concretar pel Govern. Roca i Junyent comenten que segurament es tracti d’un acomiadament improcedent o es perdi l’exoneració de quotes a la seguretat social.

  • CONTRACTES TEMPORALS

Una altra mesura que contempla el RD 9/2020, de 27 de març, és la interrupció del còmput del termini de durada i vigència dels contractes temporals perquè aquests puguin desplegar la seva eficàcia en relació amb el termini pel qual es van pactar dins la seva durada màxima legal. Dins d’aquests contractes temporals, també s’inclouen els formatius, els de relleu i els d’interinitat. Per a més informació sobre aquesta mesura, podeu consultar-la aquí.